Monitoring van de vispassage Leeuwenmolen (Jeker), 2014

Opdrachtgever(s):
Waterschap Limburg
Projectnummer:
VA2014_06
Toepassing(en):
Vismigratie Onderzoek & Monitoring Technieken
Monitoring van de vispassage Leeuwenmolen (Jeker), 2014

Om de optrek van vis vanuit de Maas mogelijk te maken is in 2007 een vispassage in de Jeker gerealiseerd, als omleiding om de stuw in het Mgr. Nolenspark. In 2008 heeft VisAdvies de vismigratie onderzocht met een automatisch vistelsysteem. In 2014 is dit onderzoek herhaald.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een Fish Counter waarmee de zwemrichting en de afmeting van de vis kan worden bepaald. Het systeem is gebaseerd op de elektrische weerstand in het water. Verdeeld over het jaar zijn 529 vissen stroomop- en 165 vissen stroomafwaarts de vismigratievoorziening gepasseerd. Vanaf eind april kwam de vismigratie op gang. De waargenomen vissen hadden een lengte in de range van 0 tot 65 cm. De waargenomen populatie bestond voor het grootste gedeelte uit vissen in de lengteklasse tussen de 10 - 20 cm. Een klein percentage van de stroomop- en afwaartse vissen bestond uit vissen groter dan 40 cm.

De hoeveelheid vis die zijn waargenomen is beneden de verwachting. Het is mogelijk dat het aanbod naar de Jeker beperkt is, maar er is meer aanleiding om aan te nemen dat de vispassage nog niet optimaal werkt. Bij aanvang van het onderzoek is een belangrijk knelpunt weggenomen door een te krappe doorgang te verbreden. Het vermoeden bestaat dat er echter nog steeds te veel plaatsen zijn met een te hoge stroomsnelheid. Er worden een aantal concrete aanbevelingen gegeven. In de eerste plaats om te bepalen waar het knelpunt zit. In de tweede plaats zijn suggesties gedaan om de vispassage aan te passen als blijkt dat hier het knelpunt zit.