Evaluatie van vispassage in de Kleine Dommel

Evaluatie van vispassage in de Kleine Dommel

De Collse watermolen, gelegen in de prachtige omgeving van de Kleine Dommel, heeft altijd een speciale plaats ingenomen in de lokale geschiedenis en het landschap. Maar deze historische watermolen vormde samen met een stuw ook een obstakel voor vissen die stroomopwaarts wilden migreren in de Kleine Dommel. Om deze vismigratie mogelijk te maken, heeft het waterschap De Dommel een vispassage aangelegd rondom de watermolen.

Stuw en ingang vispassage

De vispassage bestaat uit twee essentiële onderdelen: benedenstrooms zijn er vijf bekkens en aansluitend is er een verticale slotvispassage. Dit systeem is bedoeld om vissen de gelegenheid te bieden om ongehinderd te migreren. Echter, er zijn twijfels gerezen over de effectiviteit van het laatste onderdeel, de verticale slotvispassage.

Om deze twijfels weg te nemen en te zorgen dat de vismigratie in de Kleine Dommel soepel verloopt, heeft waterschap De Dommel VisAdvies BV gevraagd om een grondige evaluatie uit te voeren.

Deze evaluatie heeft twee hoofddoelen:

1. Evaluatie van de vispassage: Het eerste doel is om te beoordelen of de vispassage naar behoren functioneert. Het is van groot belang dat representatieve vissoorten van verschillende afmetingen moeiteloos door de vispassage kunnen trekken. Als blijkt dat de vispassage niet aan de verwachtingen voldoet en er geen eenvoudige oplossing voor het probleem beschikbaar is, kan dit leiden tot heroverweging van het systeem.

2. Monitoring van de vispopulatie: Het tweede doel is om de ecologische betekenis van de watergang voor migrerende vissen in kaart te brengen. Als de vispassage goed blijkt te functioneren, zullen de waarnemingen representatief zijn voor de vissoorten in de watergang. Dit is van cruciaal belang om de gezondheid van de lokale vispopulatie te waarborgen.

Een integraal onderdeel van de evaluatie is het onderzoek naar de hydraulische omstandigheden. Dit houdt in dat de stroomsnelheden in de vispassages zorgvuldig worden gemeten om eventuele knelpunten te identificeren en aan te pakken.

Deze evaluatie en monitoring zijn van groot belang om de natuurlijke vismigratie in de Kleine Dommel te bevorderen en ervoor te zorgen dat vissen vrij kunnen bewegen tussen verschillende delen van de rivier. Als de vispassage met succes functioneert, zal dit niet alleen de lokale vispopulatie ten goede komen, maar ook bijdragen aan het behoud van het ecosysteem in deze prachtige waterrijke omgeving.

Waterschap De Dommel en VisAdvies BV kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek en zullen nauw samenwerken om eventuele verbeteringen aan te brengen en de vismigratie in de Kleine Dommel te optimaliseren. Samen streven we naar een duurzame en gezonde toekomst voor de vispopulatie en de prachtige natuurlijke omgeving van de Collse watermolen en de Kleine Dommel.